Technológ vývoja, výroby a THN, Sedita Sereď

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

trvalý pracovný pomer/zastupovanie počas MD/RD

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Základná mzda pre kandidáta je od 800 € v závislosti od skúseností kandidáta. K základnej mzde sa pripočítava mesačná prémia a dochádzkový bonus.

​Zodpovednosť za :
– výskum, vývoj a výroba nových výrobkov, inovácie existujúcich výrobkov,
– práca v laboratóriu,
– rozbor, analýza a vyhodnotenie vzoriek,
– spracovanie výrobkovej dokumentácie (THN surovín, obalov, technologický postup, controlling, podniková norma ), príprava kalkulácií výrobkov,
– skúšanie nových surovín v technologickom procese,
– zabezpečenie prípadných zmien obalov, surovín, atď. počas celej doby zaradenia výrobku do portfólia,
– riešenie technologických problémov vo výrobnom procese.

​Základná mzda pre kandidáta je od 800 €  v závislosti od skúseností kandidáta. K základnej mzde sa pripočítava mesačná prémia a dochádzkový bonus.

• práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti,

• odmena za vzornú dochádzku,

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

• bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA.

Ďakujeme za porozumenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

​vysokoškolské

zameranie: potravinárske (technológia potravín)

​Anglický jazyk – mierne pokročilý

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Autocad – základy

​- znalosť potravinárskej výroby
– pozitívny a aktívny prístup k práci, aktívny prístup k riešeniu problémov
– rozvážnosť, samostatnosť, zodpovednosť
– komunikatívnosť, asertivita
– flexibilita
– schopnosť tímovej práce

– mlčanlivosť

​I.D.C. Holding, a.s.
PhDr. Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189, fax: +421/31/78 80 151
e-mail: lanczova@idc.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

  • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

  • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: